Exxaro Resources

1 year fatality free

  • Exxaro

    11 July 2012
    CEO Sipho Nkosi